S. N. Bose National Centre for Basic Sciences

Under Department of Science and Technology, Govt. of India

Department of Chemical, Biological & Macro-Molecular Sciences

Ph.D. Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
CHIRANJIT GHOSH
ESRF
MANIK PRADHAN
2
KRISHNENDU PAL
ESRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
3
NIRNAY SAMANTA
ESRF
RAJIB KUMAR MITRA
4
PRIYA SINGH
SRF
SAMIR KUMAR PAL
5
SANKAR DAS
SRF
SUBHRA JANA
6
SUMAN DUTTA
SRF
JAYDEB CHAKRABARTI
7
SUMAN SOM
ESRF
MANIK PRADHAN
8
PRASENJIT KAR
ESRF
SAMIR KUMAR PAL
9
AMIT BARH
JRF
RAJIB KUMAR MITRA & PARTHA GUHA
10
ANIRUDDHA ADHIKARI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
11
ARUNAVA ADAK
JRF
JAYDEB CHAKRABARTI
12
EJAJ TARIF
SRF
RANJIT BISWAS
13
JURITI RAJBANGSHI
SRF
RANJIT BISWAS
14
SANCHI MAITHANI
SRF
MANIK PRADHAN
15
SANTANU MANDAL
SRF
MANIK PRADHAN
16
ATANU BAKSI
SRF
RANJIT BISWAS
17
JAYITA PATWARI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
18
KAJAL KUMBHAKAR
SRF
RANJIT BISWAS
19
S K IMADUL ISLAM
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
20
ABHIJIT MAITY
ESRF
MANIK PRADHAN
21
DAMAYANTI BAGCHI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
22
DEBASISH DAS MAHANTA
SRF
RAJIB KUMAR MITRA
23
GOURAB DUTTA BANIK
ESRF
MANIK PRADHAN
24
MITHUN PAL
SRF
MANIK PRADHAN
25
SUTAPA DUTTA
SRF
JAYDEB CHAKRABARTI & MAHUA GHOSH
26
TUHIN K MAJI
SRF
SAMIR KUMAR PAL
27
SANDIP SAHA
SRF
GAUTAM GANGOPADHYAY
28
SAIKAT PAL
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
29
SASTHI CHARAN MANDAL
JRF
MANIK PRADHAN
30
IKBAL AHMED
JRF
MANIK PRADHAN
31
AKASH DAS
JRF
MANIK PRADHAN
32
PARTHA PYNE
JRF
RAJIB KUMAR MITRA
33
ARKA CHATTERJEE
JRF
SAMIR KUMAR PAL

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
ANIMESH HALDER
SRF(PROJECT)
SAMIR KUMAR PAL
2
ARNAB SAMANTA
JRF(PROJECT)
SUBHRA JANA
NEW