S. N. Bose National Centre for Basic Sciences

Under Department of Science and Technology, Govt. of India

Department of Condensed Matter Physics and Material Sciences

Ph.D. Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
DEBANJAN POLLEY
ESRF
ANJAN BARMAN & RAJIB KUMAR MITRA
2
RUPALI RAKSHIT
ESRF
KALYAN MANDAL
3
ANITA HALDER
SRF
TANUSRI SAHA DASGUPTA
4
ASLAM PARVEJ
SRF
MANORANJAN KUMAR
5
DEBASMITA MAITI
SRF
MANORANJAN KUMAR
6
HRISHIT BANERJEE
SRF
TANUSRI SAHA DASGUPTA & MANORANJAN KUMAR
7
INDRANIL CHAKRABORTY
SRF
KALYAN MANDAL
8
KARTIK SAMANTA
SRF
TANUSRI SAHA DASGUPTA
9
MONALISA SINGH ROY
SRF
MANORANJAN KUMAR
10
POULAMI CHAKRABORTY
SRF
TANUSRI SAHA DASGUPTA
11
POONAM KUMARI
SRF
PRIYA MAHADEVAN
12
RANSELL RICHARD DSOUZA
SRF
SUGATA MUKHERJEE & TANUSRI SAHA DASGUPTA
13
RAKESH DAS
SRF
MANORANJAN KUMAR
14
RAVINDRA SINGH BISHT
SRF
ARUP KUMAR RAYCHAUDHURI
15
SAMIRAN CHOUDHURY
SRF
ANJAN BARMAN
16
SHAILI SETT
SRF
ARUP KUMAR RAYCHAUDHURI
17
SOUVANIK TALUKDAR
SRF
KALYAN MANDAL
18
SUBARNA DATTA
SRF
BARNALI GHOSH (SAHA)
19
VIBHUTI NARAYAN RAI
SRF
ARUP KUMAR RAYCHAUDHURI
20
CHANDRIMA BANERJEE
SRF
ANJAN BARMAN
21
JOYDEEP CHATTERJEE
SRF
PRIYA MAHADEVAN
22
SAGAR SARKAR
SRF
PRIYA MAHADEVAN
23
KARTIK ADHIKARI
JRF
ANJAN BARMAN
24
AVINASH K CHAURASIA
JRF
ANJAN BARMAN
25
AVISEK MAITY
JRF
BARNALI GHOSH (SAHA)
26
CHANDAN SAMANTA
JRF
BARNALI GHOSH (SAHA)
27
SUMANTI PATRA
JRF
PRIYA MAHADEVAN
28
SOURAV SAHOO
JRF
ANJAN BARMAN
29
DIPIKA MANDAL
JRF
KALYAN MANDAL
30
SHREYA DAS
JRF
TANUSRI SAHA DASGUPTA
31
SUBRATA GHOSH
JRF
KALYAN MANDAL
32
SUDIP K SAHA
JRF
MANORANJAN KUMAR
33
SAROWAR HOSSAIN
SRF(TWAS-BOSE)
PRATIP KUMAR MUKHOPADHYAY
34
ANULEKHA DE
SRF
ANJAN BARMAN & RAJIB KUMAR MITRA
35
SANTANU PAN
SRF
ANJAN BARMAN
36
SUCHETA MONDAL
SRF
ANJAN BARMAN
37
SURAKA BHATTACHARJEE
SRF
RANJAN CHAUDHURY
38
KESHAB KARMAKAR
SRF
KALYAN MANDAL
39
MAHEBUB ALAM
SRF
KALYAN MANDAL
40
SUBHAMITA SENGUPTA
JRF
ARUP KUMAR RAYCHAUDHURI
41
DIPANJAN MAITY
JRF
42
PRIYANKA SAHA
JRF
43
KOUSHIK MANDAL
JRF
44
ABHISHEK BAGCHI
SRF(EXTERNAL)
PRATIP KUMAR MUKHOPADHYAY

Project Students

Sl.
Student's Name
Designation
Supervisor
1
SHISHIR KUMAR PANDEY
SRF(PROJECT)
PRIYA MAHADEVAN
2
SANGITA DUTTA
JRF(PROJECT)
SOUMENDU DATTA
3
SUVANKAR DAS
PROJECT ASSISTANT
AMLAN DUTTA
NEW